Ogólne warunki umowy najmu sprzętu budowlanego

       

Niniejszy dokument stanowi zasady wedle, których firma MAMUT RENTAL SP. Z O.O., 41-200 Sosnowiec, ul.Pawia 19a, NIP: 644-35-68-777, będzie oddawała w najem maszyny, pojazdy, urządzenia, akcesoria, podzespoły i innego rodzaju komponenty.
Decyzja najemcy o zawarciu z firmą MAMUT RENTAL SP. Z O.O. umowy najmu oznaczać będzie jednocześnie akceptację ogólnych warunków umowy, podpisanie umowy najmu jest wystarczające do uznania zasad najmu wynikających z niniejszego dokumentu.

§1

Z chwilą zawarcia umowy najmu strony najmu w protokole przekazania stanowiącym integralną część umowy najmu ustalają datę wydania sprzętu.
W momencie wydania sprzętu wynajmujący MAMUT RENTAL SP. Z O.O. udzieli najemcy wszelkich niezbędnych instrukcji oraz określi zasady prawidłowego jak również bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu. Wynajmujący zobowiązuje się przekazać najemcy przedmiot najmu sprawny technicznie. Od momentu wydania przedmiotu najmu na najemcę przechodzi odpowiedzialność za utrzymanie w tym samym stanie przedmiotu najmu, który istniał w chwili wydania. Jeżeli wynajmujący uzna, iż przedmiot najmu zawiera usterki, które nie zostały ujawnione przez najemcę, powyższą okoliczność należy stwierdzić w protokole przekazania pod rygorem uznania braku możliwości powoływania się na usterkę w późniejszym czasie. Niezgłoszenie żadnych uwag do protokołu przekazania skutkować będzie uznaniem, iż przedmiot najmu został wydany w stanie dobrym.

§2

Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu w sposób staranny, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz według instrukcji przekazanej przez wynajmującego. W protokole przekazania określone zostanie dokładnie miejsce używania przedmiotu najmu, które nie może ulec żadnej zmianie. Jakakolwiek zmiana zarówno formy użytkowania jak i miejsca użytkowania przedmiotu najmu wymaga pisemnej zgody wynajmującego wyrażonej na piśmie. Najemca zobowiązuje się za 7 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr. 510813911,510813916 bądź drogą mailową na adres biuro@mamutrental.pl powiadomić wynajmującego o zamiarze zmiany sposobu użytkowania przedmiotu najmu lub zmiany miejsca jego położenia. Nieuzyskanie zgody na zmianę formy użytkowania i miejsca użytkowania przedmiotu najmu skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu, bez okresu wypowiedzenia,
Jakiekolwiek zmiany, przeróbki przedmiotu najmu są zabronione. O ile jest to uzasadnione okolicznościami dopuszcza się możliwość napraw konserwacyjnych i kontrolnych, jednakże bez zmiany przeznaczenia przedmiotu najmu.
 

§3

Z chwilą objęcia w posiadanie przedmiotu najmu najemca zobowiązuje się do bieżącej kontroli stanu urządzeń oddanych w najem, a co za tym idzie bieżącej konserwacji, czyszczenia i sprawdzania komponentów danego urządzenia,
Jeżeli zajdzie taka konieczność najemca zobowiązuje się w trakcie trwania najmu wydać wynajmującemu firmie MAMUT RENTAL SP. Z O.O. w terminie 3 dni roboczych przedmiot najmu, jeżeli wykonywanie w punkcie 1 czynności nie doprowadzą na utrzymywania przedmiotu najmu w należytym stanie oraz zajdzie konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych przez pracowników wynajmującego firmy MAMUT RENTAL SP. Z O.O. Wynajmujący zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki wykonać wszystkie czynności serwisowe.

§4

wynajmujący firma MAMUT RENTAL SP. Z O.O. zobowiązuje się do bieżącej naprawy usterek przedmiotu najmu, o ile nie stanowiły one wyniku działań najemcy lub osób, za pomocą których wykonywał czynności z udziałem przedmiotu najmu. O konieczności przeprowadzenia naprawy najemca zobowiązuje się niezwłocznie (maksymalnie w terminie 3 dni) powiadomić wynajmującego firmę MAMUT RENTAL SP. Z O.O., która w zależności od możliwości (posiadanych części zamiennych) zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki przeprowadzić naprawę użytkowanego sprzętu. Najemca zobowiązuje się do sporządzenia w terminie 24 godzin pisemnego opisu zdarzeń, które doprowadziły do usterki,
 jeżeli usterka przedmiotu najmu zawiniona została przez najemcę, zobowiązany on będzie do całkowitego pokrycia kosztów naprawy. Jeżeli z uwagi na uszkodzenia przedmiotu najmu nie będzie możliwości jej naprawy, najemca zobowiązuje się do zwrotu wartości przedmiotu najmu, według cen z chwili przekazania przedmiotu najmu z uwzględnieniem śladów użytkowania,
wynajmujący firma MAMUT RENTAL SP. Z O.O. może obciążyć najemcę obowiązkiem pokrycia czynszu najmu za okres unieruchomienia przedmiotu najmu jeżeli unieruchomienie nastąpiło z winy najemcy.

§5

W razie kradzieży przedmiotu najmu najemca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od wydarzenia złożyć do właściwych organów ścigania zawiadomienie o kradzieży wraz z dokładnym oznaczeniem sprzętu ze wskazaniem jego numeru identyfikacyjnego, daty i okoliczności kradzieży. Odpis zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa kradzieży najemca zobowiązuje się przekazać wynajmującemu firmie MAMUT RENTAL SP. Z O.O. w terminie 3 dni,
Konsekwencją kradzieży przedmiotu najmu będzie obowiązek po stronie najemcy w terminie 7 dni od daty kradzieży, zwrotu wynajmującemu wartości odtworzeniowej sprzętu, która oceniana będzie według aktualnej ceny maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji.

§6

czynsz najmu określany będzie w umowie najmu w zależności od czasu najmu według jednostki czasowej – dzień, tydzień, miesiąc. Umowa najmu każdorazowo określać będzie jednostkę czasu oraz stawkę najmu,
jeżeli nie została określona jednostka czasowa przyjmuje się jednostkę dobową jako okres od chwili podpisania umowy najmu do kolejnego dnia tej samej godziny, bez uwzględnienia niedziel,
najem długoterminowy rozliczany będzie w cyklu miesięcznym,
czynsz najmu płatny jest z dołu, do każdego 25 dnia miesiąca,
czynsz najmu uiszczany będzie w gotówce lub też przelewem na konto oraz według terminu wynikającego z faktury,
zaległości z tytułu nieuiszczania faktur obejmujących czynsz najmu skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych za opóźnienie oraz obciążeniem najemcy kosztami związanymi z windykacją należności,
wprzypadku braku płatności za przedmiot najmu wynikającej z faktury, mimo telefonicznych wezwań (głosowych,sms) lub pisemnego wezwania do niezwłocznego uregulowania faktutry w terminie 3 dni, wynajmującemu przysługuje prawo anulowania rabatów ustalonych z najemcą i przywrócenia cen zgodnych z obowiązującym cennikiem,a najemca zobowiązany będzie do uiszczenia faktury korekty w terminie 3 dni od jej wystawienia,
w razie utraty przedmiotu najmu oraz kradzieży przedmiotu najmu najemca zobowiązany będzie uiszczać czynsz najmu według ustalonych stawek aż do momentu dostarczenia nowego przedmiotu najmu lub odzyskania utraconego,
brak możliwości stosowania potrąceń przez najemcę w zakresie roszczeń i wierzytelności przysługujących mu wobec wynajmującego firmy MAMUT RENTAL SP. Z O.O. ze zobowiązaniami wobec wynajmującego firmy MAMUT RENTAL SP. Z O.O.
za datę zapłaty czynszu najmu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto wynajmującego firmy MAMUT RENTAL SP. Z O.O.

§7

Najemca nie jest uprawniony bez zgody wynajmującego firmy MAMUT RENTAL SP. Z O.O. wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie do przelania praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią. Jeżeli mimo to przedmiot najmu zostanie wydany osobie trzeciej, najemca odpowiada za przypadkową utratę bądź też uszkodzenie przedmiotu najmu,

§8

z chwilą zakończenia okresu najmu jak również po rozwiązaniu umowy najmu z innych przyczyn niż jej zakończenie, najemca zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej niż do 3 dni zwrócić przedmiot najmu wynajmującemu firmie MAMUT RENTAL SP. Z O.O. Zwrot winien nastąpić w miejscu wydania przedmiotu najmu, jeżeli nie jest to możliwe najemca za 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi wynajmującego firmę MAMUT RENTAL SP. Z O.O. na piśmie o zamiarze zwrotu przedmiotu najmu w innym miejscu,
najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w takim stanie, w jakim został on przekazany w najem z uwzględnieniem jego zużycia wskutek normalnej eksploatacji,
zaniechanie zwrotu przedmiotu najmu według jego stanu z chwili wydania skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez najemcę czynszu najmu do czasu przywrócenia przez najemcę przedmiotu najmu do właściwego stanu,
w dacie zwrotu przedmiotu najmu sporządzany jest przez strony umowy protokół zwrotu wraz z oznaczeniem daty zwrotu oraz określenie stanu sprzętu,
w ciągu 3 dni od daty zwrotu sprzętu przedmiotu najmu wynajmujący firma MAMUT RENTAL SP. Z O.O. uprawniony będzie do zgłoszenia uszkodzeń przedmiotu najmu,
w razie zaniechania zwrotu przedmiotu najmu bądź niezwrócenia przedmiotu najmu mimo telefonicznych wezwań (głosowych,sms) lub pisemnego wezwania do jego niezwłocznego zwrotu w terminie 3 dni wynajmujący uprawniony będzie do naliczenia, a najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kary umownej w wysokości 200% ustalonej stawki czynszu za każdy dzień bezumownego korzystania z przedmiotu najmu lub w niektórych przypadkach od początku trwania umowy.

§9

Określa się następujące przyczyny wypowiedzenia przez wynajmującego firmę MAMUT RENTAL SP. Z O.O. umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym:

w razie wypełnienia przesłanek opisanych w punkcie 1 oraz po doręczeniu najemcy pisemnego potwierdzenia o wypowiedzeniu umowy najmu, najemca zobowiązuje się w terminie niezwłocznym, nie przekraczającym 5 dni zwrócić przedmiot najmu.

§10

Integralną częścią przedmiotowych warunków umowy najmu jest pisemna lub słowna  instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu. Najemca zawierając z wynajmującym umowę najmu zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z załączonej instrukcji. Wszelkiego rodzaju działania ze strony najemcy niezgodne z przekazaną instrukcją, które doprowadziły do uszkodzenia i awarii przedmiotu najmu obciążać będą najemcę.
 

§11

Najemcę obciąża odpowiedzialność za szkody względem osób trzecich, które nastąpiły w związku z pracami prowadzonymi przy użyciu przedmiotu najmu.
 

§12

Wszelka korespondencja związana z przedmiotem najmu może być kierowana na adres poczty elektronicznej wynajmującej firmy biuro@mamutrental.pl
spory związane z umową najmu rozwiązywane będą według reguł wynikających z kodeksu postępowania cywilnego, a w tym ustawy dotyczących konsumentów w razie gdy umowa zawierana będzie z konsumentem.